021-91691450 info@iranekarafarin.ir

نفر بعدی کیست؟

شما پیشنهاد کنید،

موضوع مصاحبه ی بعدی ما،

با کدام کارآفرین و صاحب اندیشه باشد؟

پیشاپیش از از شما سپاسگزارم.

شما می توانید با تکمیل فرم کوتاه زیر فرد مورد نظر خود را جهت مصاحبه به ما معرفی کنید.