021-91691450 info@iranekarafarin.ir

مقاله تاثیر عدالت اجتماعی بر موفقیت کارآفرینی زنان بر اساس مدل خودسازماندهی

خواندن این مطلب < 1 دقیقه

کارآفرینی زنان مترادف با توانمندسازی زنان است، که به طور چشمگیری به رشد اقتصاد کمک می کند، کارآفرینی پایدار نیازمند نوآوری و افزایش موفقیت است. موانعی مانند عدم وجود عدالت اجتماعی، هنجارها، پایین بودن توانایی کارآفرینی، کمبود بودجه و عدم دسترسی به سرمایه های
ماجراجویانه و غیره ، اغلب زنان را از نوآوری های کارآفرینی باز می دارند. تعداد کارآفرینان زن در اقتصاد نوظهور و توسعه یافته در حال رشد است. این مطالعه به درک تأثیر عوامل مختلف و عوامل اصلی چون تکنولوژی و هنجارهای)نرم ها( اجتماعی بر ابعاد زندگی مشاغل متعلق به زنان و اقتصاد
می پردازد. این مهم است زیرا درک بهتر از تأثیر تکنولوژی، نرم ها، فرهنگ و فرصتهای کارآفرینی در موفقیت مشاغل زنانه می تواند تلاش در جهت سیاست های عمومی را بهبود بخشد. این مطالعه به پیدا کردن فاصله ها و با بررسی اینکه آیا و چگونه زمینه های تکنولوژی و نرم ها)هنجارها( و فرهنگ
یک کشور با خودسازماندهی زنان و موفقیت آنان ارتباط دارد.
برای استفاده از مقاله می توانید از این قسمت دانلود کنید.
مقاله تاثیر عدالت اجتماعی بر موفقیت… ۳

دانلود

مقاله تاثیر عدالت اجتماعی بر موفقیت… ۳